Disclaimer Disclaimer Site disclaimer en copyright (c) 2016 Fam. Plantinga, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van fam. Plantinga of worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming van de fam. Plantinga. Deze site is met de grootste zorg samengesteld, toch kan deze onjuistheden bevatten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze site. Hoewel bij het gereedmaken van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of meningen. fotografie :Michel Nauta, www.michelnauta.com